Obytný soubor Bratrouchov

Urbanistické řešení vychází ze snahy přizpůsobit objektovou sestavu struktuře horských usedlostí s nepravidelným uspořádáním volně stojících objektů kolem polootevřeného dvorního prostoru.
Dvorní prostor je v návrhu nahrazen společným oddychovým parterem, orientovaným stejně jako jednotlivé objekty jižním směrem do bratrouchovského údolí.
Architektura navržené objektové drůzy je založena na jednoduchých formách horských objektů, na jejich typických proporcích, na jemném a nenásilném začlenění do terénu a na použití přírodních materiálů v klasické kombinaci kámen, dřevo, omítka a šablonová střešní krytina.

Z terénu vystupují tři nezávislé objekty, ve kterých je umístěno 20 bytových jednotek + zázemí správce areálu. Objekty A, B, C, které jsou vzájemně propojené zpevněnými plochami. Snaha, neporušit nejzajímavější výhledy směrem do údolí, vedla k necentrálnímu rozmístění parkovišť a umístění na co nejméně vizuálně exponovaná místa.
Objekty A, B i C jsou bytové domy. Částečnou výjimkou je objekt B, kde je v 1.PP navrženo občerstvení.Tento restaurační prostor je přístupný z terénu sousedící komunikace. Návštěvníci tak nemusí procházet bytovou částí areálu a nenaruší tak klidné prostředí, na němž je filozofie usedlosti založena.
Objekty jsou co nejšetrněji zasazeny do terénu a tendencí je všechny nebytové prostory / sklepy, kotelna, sklady, tech. místnosti apod. umístit do jinak těžko využitelných částí suterénu.

Celková zastavěná plocha obj. A,B,C 661,89m2

Bratrouchov
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Hlaváček & Partner, s.r.o.
DGC a.s.
Studie, DUR, DSP, RPD
2004-2005
2006
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi