Bytový dům Řepy

Zadáním investora je rekonstrukce stávajících panelových objektu a zároveň změna jejich funkce z hotelového souboru na bytový. Navrhovaný koncept obytného souboru tvoří 4 samostatné provozuschopné objekty, ve kterých se nacházejí bytové jednotky. Hmota všech domu je propojena podzemní parkovací platformou, jejíž střecha se nachází v úrovni přízemí všech objektů. Prostor mezi objekty je řešen převážně jako polosoukromé prostranství, sloužící pro rezidenty. Byty, které se nachází v úrovni přízemí, disponují soukromými předzahrádkami.

Návrh počítá se zachováním stávající hmoty jen s drobnými modifikacemi. Stávající propojovací objekt D, bude nahrazen novou čtyř podlažní bytovou stavbou. Dále objekt B a C je navýšen o jednou podlaží, které je ustoupené od líce fasády. Největším zásahem do stávajícího urbanismu je změna uličního profilu ul. Mrkvičkova. Jsou zde navržena návštěvnická parkovací stání a předzahrádky, které tak ruší stávající chodník přilehlý k řešenému domu. Hlavní vstup do areálu se nachází ve stejné pozici jako v současnosti.

Celkový vzhled panelových objektů bude doplněn novými balkony a materiály, které změní současnou formu. V úrovni parteru je navržen cihlová podnož a společně s uskočeným patrem tak vytváří archetypální členění fasády, které na panelových stavbách chybí. Jako hlavní výrazové prvky tvořící architektonický a sjednocující výraz objektů jsou použity: cihlové pásky, omítka navržená ve dvou barevných odstínech, obkladové materiály, gabionové zídky.

Kapacita
153 bytových jednotek
148 parkovacích stání
Hpp 11 751,55 m2

Mrkvičkova 2, Praha – Řepy
Hlaváček a Partner, s.r.o.
CPI a.s.
studie
2017
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi