Urbanismus Královice

Hlavním cílem návrhu je prověření možných potencionálních rozvojových ploch obce, sloužících jako podklad pro koncept ÚPn. Současně s tím i ověření jejich systémových vazeb a vyhodnocení jejich přínosů a rizik. Dalším důležitým faktorem je i prověření možností technické infrastruktury s ohledem na rozvoj obce a zároveň stanovení limitů rozvoje v návaznosti na kapacity, možnosti a dopady na tuto infrastrukturu.Neméně důležitým cílem z hlediska stanovení možných limitů rozvoje obce je i prověření možností dopravního napojení obce s ohledem na její rozvoj. Dále pak prověření možností rozvoje z hlediska dopravní obslužnosti a dopadu nárůstu dopravní zátěže na stávající obec.

Typ zástavby je navržen jako převážně individuální rozptýlená nízkopodlažní zástavba s maximálně dvěma nadzemními podlažími s výjimkou dostavby v ploše SV v návaznosti na jádro u historické tvrze, kde je navržena polyfunkční zástavba kompaktnějšího charakteru s třemi nadzemními podlažími.

plocha řešeného území - 68 ha

Praha, Královice
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Urbanistická studie
2009
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi