Urbanismus Horní Měcholupy - Uhříněves

Studie využitelnosti území slouží jako jeden z podkladu pro novelizaci rozhodujících vstupních údajů v daném území a slouží jako podklad pro připravovaný územní plán sídelního útvaru v dané lokalitě.

Zóna 1 – komerční zóna
Severní část území, které je nejvíce atakováno hlukovou zátěží, jak ze stávající komunikace Hornoměcholupská a nově navrženého komunikačního obchvatu tak z železniční tratě Praha – Benešov je navržena jako převážně administrativně komerční část s centrálním prostorem náměstí. Prostor náměstí je řešen jako zelená pobytová plocha s hromadnými garážemi v suterénu. Z hlediska dopravy v klidu je tato zóna doplněna nadzemním objektem centrálních garáží, který je umístěn na rozhraníbytové a komerční zóny.

Zóna 2,3 – bytová zóna
Strední a jižní část území je navrženo jako zóna smíšená s převažující funkcí bydlení , která je doplněna drobnými plochami komerce a administrativy v parterech objektu. Suterény objektu jsou navrženy tak , aby umožnili parkování obyvatel s tím, že potřebná kapacita území je doplněna dvěma objekty hromadných garáží, sloužící jak pro potřeby obyvatel tak pro potřeby návštěvníků.

plocha řešeného území - 22 ha

Praha 15- Horní Měcholupy
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Urbanistická studie
2008
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi