Urbanismus Libuš - Kunratice

Celková idea urbanistické koncepce vychází a je jednoznačně podmíněna hlavní páteřní komunikací umístěnou již dříve Územním plánem. Ta tvoří severojižní osu, která (vedena částečně tunelem mimo řešené území) se napojuje na Vídeňskou ulici v prostoru při ústí ulice K Zeleným domkům. Dále je vedena v těžišti navrženého území mezi technoparkem a administrativním komplexem k ulici Dobronická a dále, částečně zahloubena, přetíná univerzitní areál. Tím tak tvoří zásobovací páteř nevelké skladově administrativní zóny. V jižní části území prochází komunikace nově dostavěným areálem tržnice a ústí na Kunratickou spojku. V návrhu dopravního řešení jsou v jižní části území navrženy dvě varianty vedení páteřní komunikace.

  • První varianta respektuje stopu hlavní páteřní komunikace tak jak je navržena a umístěna ve stávajícím ÚP.
  • Druhá varianta – alternativní řešení je zásadním dopravně inženýrským zásahem a znamená vedení stopy komunikace mimo polohu stanovenou koncepcí ÚP. Řešení bylo navrženo a konzultováno v průběhu zpracování studie s městskou částí Praha Kunratice, která v době zpracování studie řešila komplexní systém zeleně a rekreační ploch na území katastru městské části.
    Na novou komunikaci v obou případech ústí spojnice, nájezdy a sjezdy do všech navržených i stávajících areálů. V prostoru tržnice Saparia a.s. je navrženo propojení na Vídeňskou ulici. S touto komunikací se stýká v prostoru jižně od čerpací stanice, mimo zástavbu Kunratic. Rovněž je tato páteřní komunikace propojena s Libušskou ulicí a to nově zbudovaným kruhovým objezdem spojeným s Kunratickou spojkou. V severní části území je toto propojení všech tří severojižních tepen realizováno stávající Dobronickou ulicí.

plocha řešeného území - 140 ha

Praha, Libuš - Kunratice
Hlaváček a Partner s.r.o
Hlaváček a Partner s.r.o
Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Urbanistická studie
2010
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi